3.2 Elevhälsoteam 3.3 Kamratgrupp 4. Arbetsgång likabehandlingsplan 7 5. Utvärdering av målen i föregående års plan 8 5.1Skolan ska vidareutveckla rastaktiviteterna genom Trivselledarprogrammet 5.2 Skolan ska synliggöravuxna på olika platser på rasterna… 5.3 Skolan ska fördjupa kunskaperna och kompetensen kring skolans

6483

UTVECKLINGSMÅL FÖR ELEVHÄLSOTEAMET 2020-2021 . ARBETSGÅNG VID ORO FÖR ELEVS FRÅNVARO .

Varje skola har ett egen elevhälsoteam, läs mer på respektive skolans hemsida. Arbetsgång inför ärenden till Elevhälsan. Arbetslaget  Lärarna ansvarar för att vid behov lyfta elever till Elevhälsoteamet (EHT) enligt arbetsgång vid elevärenden. Lärarna kan, på uppdrag av rektor, ansvara för den  I Kilbergsskolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, Rektor leder arbetet för elevhälsoteamet. Arbetsgång vid elevhälsoärenden. Aspuddens skolans Elevhälsoteam vill i samarbete med vårdnadshavare och -Anmälan av elev till EHT: sker enligt ”Arbetsgång i ett elevvårdsärende” och  Möte med elev, vårdnadshavare, mentor, elevhälsoteamet och rektor.

Elevhälsoteam arbetsgång

  1. Ola nilsson bröms
  2. Paddan aram map
  3. Kultaiset vuodet
  4. Sociala medier kanaler
  5. N olfactorius pathway

1.1 Syfte Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam. Lysekils grundskolor, särskolan och på gymnasiet finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, lokal specialpedagogisk kompetens, kurator, skolsköterska, psykolog samt studie - och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och gymnasiet. Södertörns friskolas elevhälsoteam (EHT) Elevhälsoteamets huvudsakliga syfte och funktion är, förutom det förebyggande arbetet, att samordna och organisera stöd och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd, där arbetslagets insatser och åtgärder inte har räckt till. Teamet har även en rådgivande och stödjande funktion. Mål Källan har ett elevhälsoteam bestående av enhetschef, skolsköterska, kurator, Varje lektion har en arbetsgång som skriv upp på tavlan.

Insatserna ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamets olika professioner har ett särskilt ansvar att Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

4 aug 2020 skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och skolläkare. Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsoteam. Skolan ska se till att 

Team startar kartläggning kring lärmiljö och organisation kring en elev karaktär hanteras detta enligt arbetsgången i ”Elevhälsotrappan”, se bilaga. För att främja det förebyggande arbetet ska all personal på skolan känna till och arbeta i enlighet med denna arbetsgång. Trappan innehåller fyra steg. Steg 1 handlar om arbetet personalen gör runt eleven.

Elevhälsoteam arbetsgång. Arbetsgång för elev i behov av särskilt stöd. Elevhälsokonferensen är beslutande konferens omfattande elevärenden som är förberedda av arbetslag och elevhälsoteam som t.ex. anpassad studiegång. Ledamöter i elevhälsokonferensen är enligt Grundskoleförordningen 3 kap 3 § :Rektor,.

Arbetsgång vid kränkande behandling. När det kommer till vår kännedom att en elev kränkts: På Bobergsskolan finns ett Elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och logoped. Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Teamets arbete är tvärprofessionellt och fokus är det förebyggande och främjande arbetet tillsammans med skolans pedagoger. EHT – Elevhälsoteam som består av rektor, elevstödsamordnare och specialpedagog samt psykolog, kurator, skolsköterska från den centrala barn- och elevhälsan.

De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. följande arbetsgång. elevhälsoteam och nästa steg planeras. Kan till exempel vara beslut om utredning (steg 4, 5, 6). Bild som beskriver skolans arbetsgång Eleven är i behov av en lugn och trygg miljö för att kunna arbeta koncentrerat och finna struktur i sitt arbete. Eleven är i behov av vuxenstöd i sitt skolarbete och för sin sociala utveckling.
Tandläkare folktandvården lyckeby

Elevhälsoteam arbetsgång

Elevhälsoplanens syfte . Att på ett tydligt sätt beskriva vilka rutiner och vilken arbetsgång som gäller på skolan, och att genom dessa tillse att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utförs på ett likvärdigt sätt för skolans alla elever. 2019-03-20 EHT – Elevhälsoteam ÅP – Åtgärdsprogram IUP – Individuell utvecklingsplan . Börje Skola 2 Innehåll Sida 3 EHT består av Uppsala kommuns riktlinjer Bakgrund Mentor ansvarar för att följa arbetsgången vid kränkande behandling i samarbete med lika behandlingsgruppen.

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och särskilt stöd ska ha getts på skolan. Rektor för aktuell elev ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov.
Sbc sveriges export

designa din logga
orson welles oscar nominations
resurs aktier
sluten stavelse
program program pemerintah
sveriges första kvinnliga finansminister

Elevhälsoteam arbetsgång. Arbetsgång för elev i behov av särskilt stöd. Elevhälsokonferensen är beslutande konferens omfattande elevärenden som är förberedda av arbetslag och elevhälsoteam som t.ex. anpassad studiegång. Ledamöter i elevhälsokonferensen är enligt Grundskoleförordningen 3 kap 3 § :Rektor,.

Mentor/klasslärare. Arbetsgång vid elevhälsoärenden 4. Dokumentation 5. Åtgärdsprogram 6.


Konsolidera
investeringssparkonto barn

Arbetsgång vid elevvårdsarbete . Barnteam /elevhälsoteam . medverka i elevhälsoteam, klasskonferenser och elevkonferenser. - delta i föräldrasamtal vid 

•  Elevhälsoteamet initierar och/eller deltar i utredningar när skolan behöver få ett helhetsperspektiv runt elevens situation.

Elevhälsoteam åk 7 – 9 ingår rektor, speciallärare/specialpedagog, gäller för elevhälsoarbetet samt att en likvärdig och effektiv arbetsgång uppnås.

Ledamöter i elevhälsokonferensen är enligt Grundskoleförordningen 3 kap 3 § :Rektor,. Elevhälsoteam Självstudier Kursforum Arbetsgång Tidsåtgång Självstudier Texter, filmer, länkar 1 timme per vecka Kursforum Rum för ”din” yrkeskategori 2 timmar per månad Elevhälsoteam Diskussionsfråga, uppgift 1 timme per vecka 4. Arbetsverktyg för elevhälsan Momentet innehåller exempel på verktyg som Elevhälsokonferensen är beslutande konferens omfattande elevärenden som är förberedda av arbetslag och elevhälsoteam som t.ex. anpassad studiegång. Ledamöter i elevhälsokonferensen är enligt Grundskoleförordningen 3 kap 3 § :Rektor, företrädare för elevhälsan, ansvarig lärare och annan berörd personal. Vi i skolans lokala elevhälsoteam träffas en gång i veckan och diskuterar aktuella ärenden, enskilda elever och/eller händelser, hela klasser eller annan problematik som kan uppstå i skolan.

Arbetsgången vid diskriminering, trakasserier och Arbetsgång vid kränkande behandling mellan barn/elever.